DOWNLOAD ITHABU RIA WENDO BY JOSE GATUTURA - MP3, MP4 & LYRICS

Title Ithabu ria Wendo
Artists Jose Gatutura
Genres Mugithi
Country Kenya

Ithabu ria Wendo Lyrics

Machette the King

Koro wendo ni riera nie ingiakuire tena
Tondu wendo ucio waku uthimagira ta dawa
Wendaga riria wenda na ti riria nie ndenda
Ona koro no miti, ni wagiriria dose
Wendaga riria wenda na ti riria nie ndenda
Ona koro no miti, ni wagiriria dose

Uria nyendete ndanyendete
Uria wendete endete ungi
Ithabu ria wendo, ikagwa atio
Ona anja wa uria ukwendete
Ithabu ria wendo, ikagwa atio
Ona anja wa uria ukwendete

Wendo ni urimu muru, wendaga utakwendete
Agagata ni undu wa mundu wendete ungi
Irio igacama teri o, wahinja ni undu wake
Na hindi irio we araria, ikeno na uria endete 
Irio igacama teri o, wahinja ni undu wake
Na hindi irio we araria, ikeno na uria endete

Uria nyendete ndanyendete
Uria wendete endete ungi
Ithabu ria wendo, ikagwa atio
Ona anja wa uria ukwendete
Ithabu ria wendo, ikagwa atio
Ona anja wa uria ukwendete

----
-----