DOWNLOAD HAZVIGONE BY KILLER T - MP3, MP4 & LYRICS

Hazvigone Lyrics

(Haa haa hoye)

Iwe pawakanditarira
Ipapo ndopawakandifarira ndikati ndafarira
Kana mukati ndakuvarira haiwa nyatsakkunditarira
Mai mwana neniwo ndorira ukazondifungira
Mai mwana ungazonditsamwira
Ndakambotenderera vakati hazvinzwaro
Chirwere chemoyo ndiwe wapodza

Handidi tirambane hazvigone-e
(Tingazovapa zvekutaura )
Handidi tirambane hazvigone-e
(Tingazovapa zvekutaura )
Inini moyo wangu mai mwana
Handidi utsamwe ndinoda ufare
Inini moyo wangu mai mwana
Handidi utsamwe ndinoda ufare

Wakati ndiwe uchava muroora waamai vangu
Ukati hauchazofa wandisiyazve
Handibvume kusiyana newe une rudo
Ndicharamba ndichishaura kusvuka wandinzwa
Zano ndiro ramakanga mandirongera
Mukati handichazofa ndabuda mugota
Dzinde rerudo iri, idzinde rerudo
Ndikaridiridzira muchaona ndokohwa

Handidi tirambane hazvigone-e
(Tingazovapa zvekutaura )
Handidi tirambane hazvigone-e
(Tingazovapa zvekutaura )
Inini moyo wangu mai mwana
Handidi utsamwe ndinoda ufare
Inini moyo wangu mai mwana
Handidi utsamwe ndinoda ufare

Iwe pawakanditarira ipapo ndopawakandifarira
Ndikati ndafarira kana mukati ndakuvarira
Haiwa nyatsakunditarira mai mwana naniwo ndorira
Ukazondifungira mai mwana ungazonditsamwira

Ndakambotenderera vakati hazvigone-e

Handidi tirambane hazvigone-e
(Tingazovapa zvekutaura )
Handidi tirambane hazvigone-e
(Tingazovapa zvekutaura )
Inini moyo wangu mai mwana
Handidi utsamwe ndinoda ufare
Inini moyo wangu mai mwana
Handidi utsamwe ndinoda ufare