DOWNLOAD MAMBO WEMADZIMAMBO BY KUDZI NYAKUDYA, TREVOR DONGO - MP3, MP4 & LYRICS

Mambo WeMadzimambo Lyrics

Ndini Baba
Ndavya mberi kwenyu ndochema
Hama dzamadzinza ose
Varikuzama kundiparadza
Padiki padiki ndashanda
Pashoma pashoma ndabata
Vakuzama kundipfufuta
Jeso, Jeso
Ndimi makatumwa
(Mambo) Jesu
Ndirikudana ndichirevesa kune renyu zita

Mambo wemadzimambo
Jehovah jireh
Jehovah nissi
Makakodzera kupihwa rumbidzo
Dzamara ishe Jesu vavya
Ishe Jesu vayva
Mambo wemadzimambo
Jehovah jireh
Jehovah nissi
Makakodzera kupihwa rumbidzo
Dzamara ishe Jesu vavya
Ishe Jesu vayva

Jeeesuuu
Jeeesuuu
Jeeesuuu
Huya vtakure mutoro wangu Baba
(Mutakure mutoro wangu)
Huya usimudze zvinorema ishe wangu
(Usimudze zvinorema)
Ndigoronga zvinoendeka Baba
Ndigobata zvinobudirira ishe wangu
Ndigotaura zvinogamuchirika mucommunity
Ndisangozeya
(Kungozeya zeya)
Ndisangozeya
(Kungozeya zeya)
Ndisangozeya
(Kungozeya zeya)

Meya yemadzinza ndisiye
Mweya wengozi ndisiye
Varoyi ndati ndisiye
Ndisangozeya
(Kungozeya zeya)
Ndisangozeya
(Kungozeya zeya)
Ndisangozeya
(Kungozeya zeya
Zeya zeya)

Mambo wemadzimambo
Jehovah jireh
Jehovah nissi
Makakodzera kupihwa rumbidzo
Dzamara ishe Jesu vavya
Ishe Jesu vayva
Mambo wemadzimambo
Jehovah jireh
Jehovah nissi
Makakodzera kupihwa rumbidzo
Dzamara ishe Jesu vavya
Ishe Jesu vayva

Zvizhinji
Zvamunondii tira ishe wangu
Handikwanise
Kukutendai zvakakwana
Ndipeiwo samba rekunamata
Kunyangwe ndakarukutika sei
Hondo dzemweya ndigoparadza
Kunyangwe zvichioma handiparare
Ndipeiwo samba rekunamata
Kunyangwe ndakarukutika sei
Hondo dzemweya ndigoparadza
Kunyangwe zvichioma handiparare

Mambo wemadzimambo
(Nkosi yami)
Jehovah jireh
Jehovah nissi
(Qhawe lama qhawe)
Makakodzera kupihwa rumbidzo
(Makakodzera haaa)
Dzamara ishe Jesu vavya
Ishe Jesu vayva
Mambo wemadzimambo
(Nkosi yami)
Jehovah jireh
Jehovah nissi
(Jehovah nissi)
Makakodzera kupihwa rumbidzo
Dzamara ishe Jesu vavya
Ishe Jesu vayva

Mambo wemadzimambo
(Mambo Jesu)
Jehovah jireh
Jehovah nissi
(Ndimi ishe)
Makakodzera kupihwa rumbidzo
Dzamara ishe Jesu vavya
Ishe Jesu vayva
Mambo wemadzimambo
(Mambo Jesu)
Jehovah jireh
Jehovah nissi
(Ndimi ishe)
Makakodzera kupihwa rumbidzo
Dzamara ishe Jesu vavya
Ishe Jesu vayva