DOWNLOAD DÎ KHAMÈ BY METHODIK - MP3, MP4 & LYRICS

Title Dî Khamè
Artists Methodik
Genres Afrobeats Rap
Country Guinea

Dî Khamè Lyrics

Yaya gné tonguo sakhan anoun sakhan
Atondikhi sobè soukhoudé
Iyâaraté korémato ima dandé tôma
Dî khamèya noun nanan lan
Foyi tôrô ifa findi ara
 Ima gnakoun –fan kéli ibari lokhè nan ma
Han ifana gné nakhan koui tô
Ibara fé wouyakhé tô
Kônô haito imoura tou nadé foyé
Hassali imou solikhi sogué
Fanyi boun – ma na foyé mi louma
Dî khamè, sossokhoui fangni
Dî khan – mè kontofili
Iba nou ba itanara
kônô itan tofa igbé findikhi sâa nan – na
Anoun sabou fangni mou sottomakhè isakhi
Kéli kini- kini ibarimikhéma
Ifan kha sôbè n’dé soukhou
Nakhan nôma gnèdé
Imoura yârabi ibaribore tagui
Cée dinkhi toyiki, lokho yoh lokho
Alan manè khognèbè
Iyon, Allah mou won lan kônô inafén iya sottomanè
Dî khameya, yaya yagui
Iyâarabi iyâagbiki
Alako ikhano iyakhoué rayarabidé
Foumaya kéli dèdè fouyanté nan gbé ara
Khèmou lakhara kéli ti
Idounyè rabèn afan gnira
Ilamara sobèralé nan gbé ara
Ifa dokhe nancéma ifaté rafèma
Ifouyantéya fonkè kima
Anoun n’gakhou, ikha dounyè falé
Mikhi khamira guima afari
Mankha falèbè igbé mou baré nakhan – na
Inafala issa
Anakha dokho alounadé
Iboumanè adonna mikhé fokhoradé
Kônô kouyéndé fanyi bamanè ifan madé
Khanssa kolonoun khakhili
Somè khoungni mèninè
Adé ini guimanè fôré kha mara sîma
Dî khamè findi mônèba nan-na
Kônô mônèma kafouyi n’tèguèkhiyi
Itan fôri foufafou iyi fou

[CHORUS]
Walakha bara kôkhô
I kéli sadétagui i bendoun ikakoun iti
Iyè n’na dèba saré fin-ma
Naféma kinikini m’bè
Dî khamè youguè
Walakha bara kôkhô
I kéli sadétagui i bendoun i kakoun iti
Iyé n’na dèba saré fin-ma
 Naféma kinikini m’bè
Dî khamè yougué
Walakha bara kôkhô
I kéli sadétagui i bensoun i kakoun iti
Iyé n’na dèba saré fin- ma
Naféma kinikini m’bè dî khamè yougué

Sî dounguini kalissi ala fèrè ala kôtô
alôpôtô
Aa djombi Conakry aa mara
 bappa aa sôndjôtô
Peidhô mbô bambata fèrè ala oô sèkôtô
Mhô dharata koh tippata
Koh yariwô fèghôtô
Hôtchô tchikô
Djôdhô fôtchô,
kôssi gassata gassi nafata
Djôdhô fôtchô wallata
Singha rènho kôtô si maaki hèdhô
Dhoun yôh hènè
Adouna wèlafi kôh
sèlè maa tèkka mètta
Mayedhé nhô hayelo ala guitè
Lakara djondhi habbi môbhe kôh wadhi hettaye
Whô payekoun fidjaye djka kôh fewdarè
Kônô mbô wéditi, haa iditi Eè lèlaré
Haraye o perdi, Adouna wôkamô
Bhidhô gôrkô, kôh yanguô wanguô
Tampou lèthô, sii hettô
Nèdhô kôh kônggôl naaguè kôh bhôguôl
Djikkou kôh djôkkè, Môh fama kôh dôpè
Itikhi minkalafou igbangbalankhi fou sôbè yoh migni

[CHORUS]
Walakha bara kôkhô
I kéli sadétagui i bendoun ikakoun iti
Iyè n’na dèba saré fin-ma
Naféma kinikini m’bè
Dî khamè youguè
Walakha bara kôkhô
I kéli sadétagui i bendoun i kakoun iti
Iyé n’na dèba saré fin-ma
 Naféma kinikini m’bè

Ibaba ibaa kontofili
 itanfa dôkhô kabanako
Idôkhô isangni yitala imou fété anibé nkô
Yaya halli ni boré khamè bâa  barka
Nafé mii barkama féféma
Dî khamèya kankira nara
Fô nakhan nou sabiti agbéma aarabhi
Nanan gbékoui fé kolon- ma
Ah dounyè mou kolon – ma
Guinè Dî kendè nan bari,
Guinè mou dî kôbi bari
Dî kôbi kha kôbi nan mini dî pômpôye rah
Yaya, nam, ito sakhi yaya sakhi
Yaya ini sâa sâamâa ima lompomanè   
Inama lompo dounyè nan yélémèma
Ito hkima dounyé gbatama ima khirikhi alo sognè
Eyebendoum- ma alo tinè  enibombo alo baloé
Baloé énakhan- ma sofalé
Yaya inou tougan ikha fôré
Khassi khouré khoun-ma  
Issama doulama khansa kolon bâa nan – ma
Ah dounya mou kolon ma
Awa yaya fâbé, sôbé, fé n abé, sôbè nabé

[CHORUS]
Walakha bara kôkhô
I kéli sadétagui i bendoun ikakoun iti
Iyè n’na dèba saré fin-ma
Naféma kinikini m’bè
Dî khamè youguè
Walakha bara kôkhô
I kéli sadétagui i bendoun i kakoun iti
Iyé n’na dèba saré fin-ma
 Naféma kinikini m’bè
 
 Walakha bara kôkhô
I kéli sadétagui i bendoun ikakoun iti
Iyè n’na dèba saré fin-ma
Naféma kinikini m’bè
Dî khamè youguè
Walakha bara kôkhô
I kéli sadétagui i bendoun i kakoun iti
Iyé n’na dèba saré fin-ma
 Naféma kinikini m’bè
 
Eyoh m’boré sobbè mou béré kanama
M’boré béré mou sobbè kanama
Eyoh m’boré sobbé mou béré kanama
M’boré béré mou sobbè kanama
Eyoh m’boré sobbè mou béré kanama
M’boré béré mou sobbè kanama
Eyoh m’boré sobbè mou béré kanama
M’boré béré mou sobbè kanama