DOWNLOAD TAURA SHOKO BY MINISTER MICHAEL MAHENDERE - MP3, MP4 & LYRICS

Taura Shoko Lyrics

Shoko renyu mwari
Shoko renyu ribenyu
Rinesimba
Rinotonga harimbokundikane
To taura Shoko
To taura Shoko rohupenyu
Zvose zvinonzwa
To taura Shoko
To taura Shoko rohupenyu
Zvose zvinonzwa
Shoko renyu Mwari
Shoko renyu ribenyu
Rinesimba
Rinotonga Harimbokundikane
To taura Shoko
To taura Shoko rohupenyu
Zvose zvinonzwa
Tobtaura Shoko
To taura Shoko rohupenyu
Zvose zvinonzwa

Rinocheka kupfura munondo
Munondo unocheka kwose kwose
Rinotonga harimbokundikane
To taura Shoko
To taura Shoko rohupenyu
Zvose zvinonzwa
Cancer inonzwa
Chirwere chinonzwa
To taura Shoko
Nhamo inonzwa
To taura Shoko rohupenyu
Zvose zvinonzwa

Terera unzwe
Makomo anosuduruka neShoko
Ngetani dzinodambuka neShoko
Masuwo anozaruka neShoko
MuZita raJesu Kristu
Makomo anosuduruka neShoko
Ngetani dzinodambuka neShoko
Masuwo anozaruka
Razaro buda
MuZita raJesu Kristu
Zvakafa zvinomuka neShoko
Zvisipo zvinovapo neShoko
Tinosika zvatinoda nairo Shoko
MuZita raJesu Kristu

To taura Shoko
To taura Shoko rohupenyu
Zvose zvinonzwa
To taura Shoko
Rarama!
Toregedzera Shoko
To taura Shoko rohupenyu
Zvose zvinonzwa

Ndinonzwika
To taura Shoko
To taura Shoko rohupenyu
Zvose zvinonzwa
Tinozwika, tinonzwika Taura
Vhura muromo wako usanyarara
To taura Shoko rohupenyu
Zvose zvinonzwa

To taura Shoko
Toregedzera Shoko rohupenyu
Zvose zvinotinzwa
Nhamo unonzwa
Sugar unonzwa
Cancer unonzwa
Toregedzera Shoko rohupenyu
Zvose
Zvinotinzwa
Hey
Taura

To taura Shoko
To taura Shoko rohupenyu
Zvose zvinonzwa
To taura Shoko
To taura Shoko rohupenyu
Zvose zvinonzwa

Regedzera Shoko
Ingoregedzera Shoko rohupenyu
Nhamo inonzwa
Makomo anozvinzwa
Tovhura miromo yedu
To taura nayo situation
To taura Shoko
Rohupenyu
Zvose
Zvinotinzwa
I say it, I speak it out
Jesus