DOWNLOAD EFATA WO BY NACEE - MP3, MP4 & LYRICS

Title Efata Wo
Artists Nacee
Genres Gospel
Country Ghana

Efata Wo Lyrics

Mede ma Wo
Mede ma Wo
Ɛfata Wo nti na mede ma Wo
Mede ma'yeyi ma Wo
Nyame, ma'yeyi ma Wo
Wo na efata Wo, Wo na efata Wo
Mede ma Wo ee

Oooh ooh oooh ooooohh!!
Ooh ooh ohh oooohhh!!!
Oooh ooh oohh
Enti na mede ma Wo

Oooh ooh oooh ooooohh!!
Ooh ooh ohh oooohhh!!!
Oooh ooh oohh
Enti na mede ma Wo

Mede ma Wo
Mede ma Wo
Efata Wo nti na mede ma Wo
Mede ma'seda ma Wo
Ma'yiye ma Wo
Efata Wo nti na mede ma Wo

Se medwene dwene a, me ntiase ara da
Nyame Wo do me ma ne buro so
Odo ben ni
M'ano wie ntumi nka
W’agye me afiri me bone mu
Na W’akura me W’aye me odehye
Me Nyankopon eehh
Wo din ne Wo honam se ooh
What kind of love is this
My mind cannot comprehend
Ototrobonsu, I give you everything
Wo yԑ nyame ooh, Wo yԑ nyame
Daa da daa Wo da so ye nyame
Me nananom som Wo, me nso m’ba ԑbԑ som Wo,
Me mma nso betoa so Woati
Me ma Wo hyeden ooohh

(Ooohh ooohh ooohh oohh!!
Ooohh oooohh oooohh ooooh!!
Efata Wo, nti na mede ma Wo)
Oooh oooh ooohhh oooohh!!
Oooh ooohh oohh oohh!
Oooh oohh ooohh nti na mede ma Wo