DOWNLOAD AWOO MAWUGNÉ BY OMAR B - MP3, MP4 & LYRICS

Title Awoo Mawugné
Artists Omar B
Genres RnB
Country Togo

Awoo Mawugné Lyrics

The king Omar B on the beat
Yeeeh!
Iiiiih yeh!

Awo mavu gné, woé wom lo
Mé ga na ma do viviti ô
Na ma kiln a bé kékéli é né
Awo mavu gné, woé wom lo
Mé ga na ma do viviti ô
Na ma kiln a bé kékéli é né

Awo mawu nu sin kata to, hihéa ka ta to
Nkunu fe mawu é, woé wom é
Tso mia fe nuyo ké mi yé, na né wo yayra
Na di va mia dji, né mia wo wo lolon nu
Lé agni gb adji, voin si mi wona
To gnagna kplé ma gnan magnan kata me là
Tsoè ké mi yé, dévi vi ko mié gné
Na dé mi lé futo é mo dji
Né mia kpo djidudu lé woa dji yé

Awo mavu gné, woé wom lo
Mé ga na ma do viviti ô
Na ma kiln a bé kékéli é né
Awo mavu gné, woé wom lo
Mé ga na ma do viviti ô
Na ma kiln a bé kékéli é né

Na ma klin la, a klin la
Na ma klin la, ma klin la
Né me fon ndi mé a eh
Nu si yé mé wo na eh
Yé  gné gbédo doda eh
Bé mawu né yram eh
Fiom alé si ma zon, lèm dé asi né mia zon
Lé ési nam né ma ko
Mawu é won ko ti né ko
Mawu yé gni gné agakpé sin sin
Tem kpo na tem kpo
Tem kpoa, la kpoè
Ewon djidula lé fu to wo dji, akpé loooo
I give you praise
Gbé siagbé
I give you praise

Awo mavu gné, woé wom lo
Mé ga na ma do viviti ô
Na ma kiln a bé kékéli é né
Awo mavu gné, woé wom lo
Mé ga na ma do viviti ô
Na ma kiln a bé kékéli é né

Awo mawu gné
Awo mawu gné
Awo mawu gné
Na ma klin

Omar B