DOWNLOAD SINONTENA BY SEKOUBA BAMBINO - MP3, MP4 & LYRICS

Sinontena Lyrics

Sinô té n’na dé 
Sinô té n’na dé oh
Sinôgô, sinôgô o touma tami ra n’ma 
Sinô té n’na dé 
Sinô té n’na dé oh eh eh

Iti gna bèn n’né ma sinô té n’né la 
Sinô té n’né lé bi oh n’kanou 
Iti gna bèn n’gna ma 
Ibolo di n’né ma 
Chérie n’bifè n’dônin
Sinô té n’na 
Igna bèn n’né ma n’kanougnôn
Denin igna bèn n’gna ma 
Sinô tè n’na 
Nan fila kéra n’kanou 
N’tessé ka sinôgô oh

Sinô té n’na dé (n’né té sinô la)
Sinô té n’na dé oh

Naa to ra sou rô baro ma
N’né téna sinô la mama ooh

Sinô té n’na dé ( n’né té sinô la) 
Sinô té n’na dé oh

Sou ko la sôh lé ma 
N’diyananô, chérie n’bifè ah
Télé baa bô n’di i diyana dén di ma
Kamassôrôn diyagnè fé 
Diyagnè ka kôrô djôn di
Oh mama chérie
Chérie n’né biifè mama
Oh chérie
Iyé fara doussou la idjo

Sinô té n’na dé (n’né té sinô la) 
Sinô té n’na dé oh

Naa to ra sou rô baro ma
N’né téna sinô la mama ooh

Sinô té n’na dé ( n’né té sinô la) 
Sinô té n’na dé oh

Até até até 
Até n’nè gna la idjo
Té n’gna la a té n’gna la 
Té n’gna la, sinô té n’gna la  
Té n’gna la a té n’gna la 
Té n’gna la, sinô té n’gna la 
 
Mama ni n’ko kadi igné 
Iyé da laka n’ma n’gnè n’la 
Sou kadjan kéléna sinô ma oh
Ebè min fè ko kiyè

Iko kadi ngné n’kanou douman n’gné
Iko kadi ngné n’kanou douman n’gné
Iko kadi n’gné n’né don bi ilé fè (i ma yé)

Sinô té n’na (i ma yé)
Sinô té n’na bi (i ma yé)
N’téna sinô la

Ilé gnanassouma lé gbanèn n’na
Sinô té n’na (i ma yé) 
Sinô té n’na oh (i ma yé)

Naa to ra kéléna sinô ma 
N’né téna sinô la kélénia rô (i ma yé)

Sinô té n’na dé (i ma yé) 
Sinô té n’na dé oh (i ma yé)

N’kanou do bô doussou la 
Sou baa ko n’né dii madiya

Sinô té n’na dé (i ma yé) 
Sinô té n’na dé oh (i ma yé)

Iyo iyo i kana kè (i ma yé)
N’kanou do bô doussou la (i ma yé)

Sinô té n’na dé (i ma yé) 
Sinô té n’na dé oh (i ma yé)
Sinô té n’na dé (i ma yé) 
Sinô té n’na dé oh (i ma yé)