DOWNLOAD SIYABONGA JESU BY SOLLY MAHLANGU - MP3, MP4 & LYRICS

Siyabonga Jesu Lyrics

Wahamba nathi, oh wahamba nathi
Oh wahamba nathi, siyabonga
Wahamba nathi, oh wahamba nathi
Oh wahamba nathi, siyabonga
Siyabonga Jesu, Siyabonga ngonyama yezulu
Siyabonga Jesu, Siyabonga
Siyabonga Jesu, Siyabonga ngonyama yezulu
Siyabonga Jesu, Siyabonga

Wakhamba nathi, oh wakhamba nathi
Oh wakhamba nathi, Siyathokoza
Wakhamba nathi, oh wakhamba nathi
Oh wakhamba nathi, Siyathokoza
Siyathokoza Jesu, Siyathokoza kakaramba
Siyathokoza Jesu, Siyathokoza
Siyathokoza Jesu, Siyathokoza kakaramba
Siyathokoza Jesu, Siyathokoza

[Akan/Twi_Ghana]
Wo ne y3n nam, oh wo ne y3n nam
Oh wo ne y3n nam, y3 da wo ase
Wo ne y3n nam, oh wo ne y3n nam
Oh wo ne y3n nam, y3 da wo ase
Y3 da w’ase yesu, y3 da w’se Osoro Gyata
Y3 da w’ase yesu, y3 da w’ase
Y3 da w’ase yesu, y3 da w’se Osoro Gyata
Y3 da w’ase yesu, y3 da w’ase

[Tsivenda_South Africa]
Vha tshimbila na rine, oh vha tshimbila na rine
Oh vha tshimbila na rine, ria livhuwa.
Vha tshimbila na rine, oh vha tshimbila na rine
Oh vha tshimbila na rine, ria livhuwa
Ria livhuwa Yesu, ria livhuwa Khosi ya Mahosi
ria livhuwa Yesu, ria livhuwa
Ria livhuwa Yesu, ria livhuwa Khosi ya Mahosi
ria livhuwa Yesu, ria livhuwa

Siyabonga Jesu, siyabonga Ngonyama Yezulu
Siyabonga Jesu, siyabonga
Siyabonga Jesu, siyabonga Ngonyama Yezulu
Siyabonga Jesu, siyabonga

Wa tsamaya le rona, oh wa tsamaya le rona
Oh wa tsamaya le rona, re a boka
Wa tsamaya le rona, oh wa tsamaya le rona
Oh wa tsamaya le rona, re a boka
Wa tsamaya le rona, oh wa tsamaya le rona
Oh wa tsamaya le rona, re a boka
Wa tsamaya le rona, oh wa tsamaya le rona
Oh wa tsamaya le rona, re a boka