DOWNLOAD CAMAGU BY STAKEV - MP3, MP4 & LYRICS

Camagu Lyrics

Ndibulelea kuni, Ndibulela Kuni
ooHlathi abahle
Ndibulelea kuni, Ndibulela Kuni
emabheleni
Ndibulela kooMaMiya nasemaQomeni
Ndin’bulela nonke

Sihamba nje sihamba nani
Nemithandazo yoomakhulu bethu
ngaphandle kwenu singa hini?
Singa hin? (ey)

Sanu’libala
Ninga lahl’ amasiko
Vuka mntomnyama
Fez’ amaphupho akho
Siyacamagusha, sibulela koo makhulu bethu
Thina siyacamagusha, sisilela oomaakhulu
Bethu sithi vumani bo

Khanya, uyiminqweno yoo makhulu bakho
Thandaza Sithi vumani bo
Sithi vumani bo

Siyacamagusha, sibulela koo makhulu
Bethu(ukuba kukho, kwabangasekhoyo)
Thina siyacamagusha, sisilela oomaakhulu
Bethu (abangonwabanga)
Sithi vumani bo (lalani ngoxolo)

Sihamba nje sihamba nani
Nemithandazo yoomakhulu bethu
ngaphandle kwenu singa hini?
Singa hin? (ey)

Ukuba kukho, kwabangasekhoyo
Abangonwabanga
lalani ngoxolo