DOWNLOAD LAKUTHON'ILANGA BY THE SOIL - MP3, MP4 & LYRICS

Title Lakuthon'ilanga
Artists The Soil
Genres Gospel
Country South Africa

Lakuthon'ilanga Lyrics

Lakutshon' ilanga
Phesheya kolwandle
Ndakucinga ngawe
Lakutshon' ilanga
Yakubuy' inyanga
Zakubuy' inkomo
Ndakucinga ngawe
Lakutshon' ilanga

Ndizohamba ndikufune 
Ezindleleni nasestratweni
Ezibhedlela nasetrongweni
Ndide ndikufumane

Ndizohamba ndikufune 
Ezindleleni nasestratweni
Ezibhedlela nasetrongweni
Ndide ndikufumane