DOWNLOAD FRANÇOISE BY TOTO GUILLAUME - MP3, MP4 & LYRICS

Françoise Lyrics

Bôbôbôbô njé mô o ma takisè nô mba a Françoise ooh
Oa o ma pula nde  na wô 
Ndé o biyé tô na ééh na tôndi oa 
E bè tè na sango é na à wa moñ a pô buisè mbako iyo ooh
O wusa senga eeh iyo ooh éé
Bôbôbôbô njé mô o ma takisè nô mba a Françoise ooh
Oa o ma pula nde na wô 
Ndé o biyé tô na ééh na tôndi oa 
E bè tè na sango é na à wa moñ a pô buisè mbako 
Mbana o wusa senga eeh 
Yé tè na sango é na à wa moñ a pô buisè mbako 
Mbana wusa senga eeh 
Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 
Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 
O sengé iyo o sengé 
Françoise ooh son na ma pula ndé na o sengé 
O sengé, o sengé, o sengé, o sengé
Eyabè na bôlônè ndol’angô 
Ayo sè sésé eeh né nô o senga ee
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 
A muna iyo ooh na sibi njé yé njôm iih éé
Ya pon ndé mba biya na lamba di pèpè 
Kékalè siséya mba o bèbè éé
Na muléma mô mu sibé tô mba éé
Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 
Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 

Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 
Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 
Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 
Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba 
Ayo sè sésé eeh né nô o senga eeh 
Françoise ooh na ma pula na o sengé 
O sengé eeh iyo o sengé eeh 
Mutaka mwa son’a ituwédi ka mba