DOWNLOAD MUNDENDE MWA BEDIMO BY TOTO GUILLAUME - MP3, MP4 & LYRICS

Title Mundende Mwa Bedimo
Artists Toto Guillaume
Genres Makossa
Country Cameroon

Mundende Mwa Bedimo Lyrics

Ahh, ahh na wô éé
A muna ma’a ya ya ya aie
Ahh , ahh ayé yé yé éé
Na wa lam diba éé nèi monga ooh
Na wa lam diba éé nèi monga éé
Na wa lam diba éé nèi monga tom iéé
Na wa lam diba éé nèi monga éé

Mbidi mwa bédimo  mu tôpédi mba
O mulopo mwa nôngô éé
Mbidi mwa bédimo  mu tôpédi mba
O mulopo mwa nôngô éé
Sèna mbéna  éé
Mbidi mwa bédimo  mu tôpédi mba
O mulopo mwa nôngô éé
Mbidi mwa bédimo  mu tôpédi mba
O mulopo mwa nôngô éé
Sèna mbéna  éé
Sèna mbéna  éé

Na wa lam diba éé nèi monga ooh
Na wa lam diba éé nèi monga éé
Na wa lam diba éé nèi monga tom iéé
Na wa lam diba éé nèi monga éé

Ngômô nyôbi tè bobé éé
Ba lomé diboti ngondo
Na ba bwé mô éé nde ba tonsè ébasi éé

Mbana Ngômô nyôbi tè bobé éé
Ba lomé diboti ngondo
Na ba bwé mô éé nde ba tonsè ébasi éé

Na wa lam diba éé nèi monga ooh
Na wa lam diba éé nèi monga éé
Na wa lam diba éé nèi monga mbana
Na wa lam diba éé nèi monga éé

Na wa lam diba éé nèi monga
Na wa lam diba éé nèi monga  
Na wa lam diba éé nèi monga  
Na wa lam diba éé nèi monga éé

Na wa lam diba éé nèi monga
Na wa lam diba éé nèi monga  
Na wa lam diba éé nèi monga  
Na wa lam diba éé nèi monga éé

Na wa lam diba éé nèi monga
Na wa lam diba éé nèi monga  
Na wa lam diba éé nèi monga  
Na wa lam diba éé nèi monga éé

Mô na a dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
Bâ nde ba ta na mô o yidi a dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
Inôni bè i wana myango oo a dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés

Wa aah kurukwa kwa kwa kurukwa éé
A kuru tongo oohhh
Na wa lam diba éé nèi monga ooh
Na wa lam diba éé nèi monga éé
Na wa lam diba éé nèi monga
Na wa lam diba éé nèi monga éé

Ngômô nyôbi tè bobé éé
Ba lomé diboti ngondo
Nde ba bwé mô éé nde ba tumisabè diwongo

Mbana Ngômô nyôbi tè bobé éé
Ba lomé diboti ngondo
Nde ba bwé mô éé nde ba tumisabè diwongo

Na wa lam diba éé nèi monga ooh
Na wa lam diba éé nèi monga éé
Na wa lam diba éé nèi monga tom iéé
Na wa lam diba éé nèi monga éé

Na wa lam diba éé nèi monga
Na wa lam diba éé nèi monga  
Na wa lam diba éé nèi monga  
Na wa lam diba éé nèi monga éé
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés

A dipito na mukén na diwèdiwèdiwés
Ba nde bata o yidi
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
A dipito na diwé na diwé
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
Ba nde ba ta o yidi
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
Bai bakèlè na éé
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
A dipito na mukén na diwèdiwèdiwés
Ba nde bata o yidi
Bai bakèlè na éé
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
Bai bakèlè na éé
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
Bai bakèlè na éé
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
A dipito oba mukén na diwédiwédiwédiwés
A dipito na mukén na diwèdiwèdiwés
Ba nde bata o yidi
Ba nde bata o yidi